Online Application Login

**Online Form भर्दा ध्यानदिनुपर्ने कुराहरु**

सूचना

मिति २०७६।११।०२ गते प्रकाशित खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन अनुसार सिंगल दस्तुरमा दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति २०७६।११।२२ गते सम्म तोकिएकोमा सिंगल दस्तुर तिरी २०७६।११।२९ गते सम्म र दोब्बर दस्तुर मिति २०७६।१२।०६ गतेसम्म कायम गरिएको छ । साथै, मिति २०७६।११।२२ गते पछिको उमेद्वारको उमेर, अनुभव र शैक्षिक योग्यता लगायतका अन्य योग्यता निर्धारण हुने आधारहरू गणना नहुने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।


सूचना